Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 353/2016 Sb., přijímá naše škola pro školní rok 2019/2020 uchazeče do těchto oborů vzdělávání:

Obor

Počet přijímaných

Míst na odvolání

Lékařský posudek

Elektrotechnika 26-41-M/01

90

6

ano

Informační technologie 18-20-M/01

30

2

ano

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
pod červeným odkazem najdete obecnou pozvánku k testům jednotné přijímací zkoušky 2019 a základní informace k průběhu zkoušky.

Přeji Vám úspěšné absolvování testů, jejichž splnění je jedním z kritérií přijímacího řízení na Vámi zvolenou střední školu. Velmi si vážím zájmu o naši školu a věřím, že Vaše důvěra bude potvrzena odevzdáním zápisového lístku.

Přeji Vám hodně úspěchů a doufám v naše další setkání v červnu na první třídní schůzce.

Osobní pozvánka k testům Vám byla zaslána emailem i v listinné podobě poštou, spolu s kódem žáka, časovým harmonogramem přijímacího řízení a formulářem pro výběr volitelného předmětu.

Umístění učeben bude zveřejněno u vchodu do budovy a na dveřích učeben.

Ing. Josef Treml, ředitel školy

Image
Více informaci k Jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách MŠMT a CERMAT.

Školský zákon:

Organizační informace k podání přihlášky ke studiu

Žák 9. třídy ZŠ obdrží na své základní škole dvě přihlášky na střední školu. Ty může podat na dvě různé střední školy nebo na dva různé obory jedné školy. Uchazeči, kteří nepřicházejí ze základní školy, si mohou vyzvednout přihlášku v sekretariátě školy nebo si jí stáhnout z našich webových stránek, viz výše.

Uchazeč odevzdá do 1. 3. 2019 přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení, společně s potvrzením o zdravotní způsobilosti. Místem odevzdání je sekretariát školy na adrese Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora, každý pracovní den od 7:00 do 16:00. Přihlášky lze poslat v listinné podobě také poštou na výše uvedenou adresu.

Přihláška musí být řádně vyplněna. Potvrzení o zdravotní způsobilosti musí být podepsané lékařem.