MATURITNÍ ZKOUŠKY

Oba dva naše o studijní obory jsou ukončované maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí - z části společné státní a školní profilové. Společná část je garantovaná státem, je jednotná a srovnatelná, zatímco profilová část je zajišťována naší školou a slouží k profilaci daného oboru vzdělání. Jedinou výjimku tvoří dílčí ústní zkouška, která je součástí komplexní zkoušky společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ta sice patří do společné části, ale je zajišťována naší školou v rámci ústních zkoušek profilové části. Část profilová obsahuje ústní zkoušky z oborných předmětů a obhajobu maturitního projektu.

Aktuální informace o společné části maturitní zkoušky najdete na webu společnosti Cermat https://novamaturita.cz


Školský zákon:

Maturitní vyhláška:

Novinky v konání maturitních zkoušek pro rok 2019

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnlou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moci žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.

Vyhláška dále stanovuje nové kategorie a skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (tzv. žáků s PUP MZ). Jedná se o kategorie a skupiny SP-2-NSP-2-N-A a SPUO-2-N. Tyto nové skupiny PUP se od skupin bez „N“ liší v tom, že žáci nepracují s upravenou zkušební dokumentací a nemají nárok na alternativní zápis odpovědí.