INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ke studiu na naší škole od školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, vážení studenti, vítejte na školních webových stránkách, které Vám poskytnou základní informace pro zdárné zahájení studia na naší škole.

Pozor změna - druhý cizí jazyk neotevíráme !

Z důvodu nenaplnění potřebné kapacity nebude ve školním roce 2023/2024 vyučován druhý cizí jazyk. Žáci jsou automaticky zapisovaní na technický předmět Konstrukční cvičení (KOC).

Pracovní doba kanceláře školy

Každý pracovní den od 8:00 do 12:00. Prosíme, respektujte uvedený čas. V jiný čas není garanovaná přítomnost pracovníka sekretariátu.
Nejpozději do 30. 8. 2023 je nutné doložit ukončené základní vzdělávání zasláním kopie závěrečného vysvědčení z 9. třídy. Nejlepší forma předání je zaslání oboustranně oskenovaného dokumentu mailem na adresu machova@voskh.cz.

1 Jak si vytvořit přístup do Bakalářů?

Škola provozuje aplikaci Bakaláři s informacemi o aktuálním rozvrhu hodin, o klasifikaci a docházce na vyučování, o domácích úkolech, apod... Její nedílnou součástí je nástroj Komens, prostřednictvím kterého můžete bezpečně komunikovat s třídním učitelem, učiteli jednotlivých předmětů či ředitelem školy.
Pro první přihlášení do Bakalářů klikněte na tento odkaz. Do zobrazeného textového pole zadejte rodičovský mail, který jste sdělili škole (na přihlášce ke studiu či prostřednictvím třídního učitele). Po odkliknutí tlačítka "Pokračovat" se dále řiďte pokyny, které budou zobrazené. Na uvedený mail přijdou rodičovské přihlašovací údaje do Bakalářů. Žáci své vlastní přihlašovací údaje do Bakalářů dostanou od svých třídních učitelů až v září ve škole.
Pro efektivní práci s aplikací Bakaláři doporučujeme nahrát si do mobilních telefonů s operačním systémem iOS (iPhone) či Android mobilní aplikaci.
Image

Musím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů?

Existují dvě skupiny osobních údajů žáka, které škola zpracovává.

První skupina jsou osobní údaje, ke kterým máme oprávněný zájem z důvodu zpracování povinné školní agendy. Pro zpracování těchto údajů od Vás nepotřebujeme souhlas.

Druhou skupinu tvoří osobní údaje, které zpracováváme pro potřebu propagace školy a informování o jejích aktivitách, případně z pořadatelských důvodů školních akcí. K této kategorii osobních údajů potřebujeme Váš souhlas.

Zásady zpracování osobních údajů najdete v dokumentech na stránkách školy.

Před nástupem do školy je nutné, aby se zákonný zástupce i žák seznámili se souhlasem se zpracováním osobních údajů a udělili k němu elektronický souhlas prostřednictvím Bakalářů. Pro tuto akci je nutné si nejdříve aktivovat přístup do Bakalářů (viz bod 1).

Jak zaplatit Adaptační kurz?

Adaptační kurz je potřeba zaplatit převodem na účet školy 9332840277/0100 nebo v hotovosti v kanceláři školy nejpozději do 31. 7. 2023. Při bezhotovstní platbě zadejte jako variabilní symbol evidenční číslo žáka (EVČ), které je uvedené mezi osobními údaji na kartě žáka v Bakalářích a je ve tvaru 37923xxx (viz níže označeno na obrázku). Přihlašte se tedy nejprve do Bakalářů (viz bod 1).

Image

Jak si zařídit průkazku žáka (kartu ISIC)?

Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

  • funguje (může fungovat) jako čipová karta do jídelny, na vstup do školy a k evidenci docházky

  • je oficiálním průkazem studenta naší školy

Image

Jak zajistit ubytování studentů na DM?

Všem žákům školy, kteří mají složité vlakové a autobusové spojení do školy, nabízíme ubytování v našem domově mládeže. Budova se nachází v centru Kutné Hory. Cesta do školy žákům trvá přibližně deset minut. V přízemí domova mládeže provozujeme jídelnu s kuchyní, kde se ubytovaní žáci celodenně stravují (snídaně, oběd, večeře). Ve stejném podlaží se nachází i studovna s posilovnou a místnost pro stolní tenis. V prvním a druhém patře jsou žáci ubytováni.

Jak si objednat stravování ve školní jídelně?

Ve stejné budově jako domov mládeže se nachází i školní jídelna. Ta připravuje obědy nejen ubytovaným, ale i dojíždějícím či místním žákům. Od pondělí do čtvrtka nabízíme výběr ze dvou jídel. V pátek je oběd bez výběru.

Proč se mám stát členem spolku přátel kutnohorské průmyslovky (SRPŠ)?

Spolek přátel kutnohorské průmyslovky je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, který se spolu se školou podílí na koordinaci výchovného působení školy a rodiny. Je nepolitickým a nenáboženským spolkem, který hájí zájmy dětí a mládeže. Při prosazování výchovně-vzdělávacích cílů může spolek jednat s orgány státní samosprávy a státní správy a dalšími společenskými institucemi.

Pro zajištění koordinace výchovně-vzdělávací práce školy, rodiny a dalších institucí spolek:

  • podává návrhy a podněty řediteli školy ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy
  • spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy ve školství
  • seznamuje vedení školy se stížnostmi rodičů
  • vyjadřuje se k výchovně-vzdělávacím problémům žáků a jejich řešení
  • přispívá škole materiálními a finančními prostředky pro zlepšování podmínek výchovně vzdělávací činnosti
  • zajišťuje přednáškové a poradenské činnosti – preventivní program (drogy, právo atd.)
  • podporuje a rozvíjí sportovní, kulturní a společenské akce

Kde může student během studia získat pegagogicko - psychologickou pomoc?

Školní poradenské pracoviště je jedním z pilířů přímé pedagogicko-psychologické poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Na škole ho představuje školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog. Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka či jeho zákonného zástupce nebo na základě žádosti jiných zařízení.

Jaké mám zajistit povinné učebnice? 

10 Jaké povinné pomůcky vyžaduje výuka předmětů odborné praxe?

V průběhu 1. a 2. ročníku absolvují žáci oboru Elektrotechnika předmět Konstrukční cvičení. Každý žák musí přinést finanční zálohu na krytí materiálu, který během cvičení spotřebuje. Pro výuku v dílnách školy (platí pro oba obory) je nutné zajistit pracovní oděv a obuv.

11 Kde se dozvím, jaké kroužky jsou žákům nabízené?

12 Jakou kalkulačku si pořídit, aby byla použitelná i později u maturitní zkoušky?

13 Jak je to s výukou Anglického jazyka?
Vyučování cizích jazyků je v současnosti jednou z priorit výchovně vzdělávacím procesu. Pro žáky technických oborů je to jednoznačně jazyk anglický. Angličtina je vyučována celé čtyři roky a nabízená je žákům i jako maturitní předmět.

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us