HISTORIE ŠKOLY

Počátky školy sahají do roku 1870, kdy Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila Průmyslovou školu pokračovací. V roce 1885 převzalo správu této školy město Kutná Hora. V roce 1894 byla založena městem Kutnou Horou Všeobecná řemeslnická škola. Významným rokem v historii školy byl školní rok 1902/03. Tehdy škola přešla ze správy města do správy zemské a tím vzniká Královská česká řemeslnická škola v Kutné Hoře. Ve školním roce 1908/09 byla ke škole připojena Pokračovací odborná škola pro učně, později Všeobecná živnostenská škola pokračovací, která měla obory stavební, mechanicko-technický, obor řemesel drobných a umělých. Po první světové válce a vzniku Československé republiky byla Řemeslnická škola zrušena a místo ní zřízena Odborná škola pro zpracování kovů a dřeva. Školní rok 1922/23 byl dalším mezníkem v historii školy. Bylo zahájeno vyučování v prvním ročníku Mistrovské školy strojnické, mění se i název školy a vzniká Zemská průmyslová škola v Kutné Hoře. Zároveň se začíná postupně rušit Odborná škola pro zpracovaní kovu a dřeva. Žáků a učňů přibývalo a brzy se ukázalo, že dosavadní budova a zařízení školy nestačí. Proto byla koncem dvacátých let podle projektu architekta Rudolfa Ryšána postavena nová školní budova, ve které se začalo vyučovat na sklonku roku 1929. Ve školním roce 1930/31 byl otevřen první ročník Mistrovské školy pro elektroniku slabých proudů a pro mechaniku. Vyučování v prvním ročníku bylo pro oba obory společné, ve druhém ročníku oddělené (pro elektroniky a mechaniky) až na všeobecně vzdělávací předměty, které se vyučovaly společně. Ve školním roce 1937/38 byl otevřen první ročník Odborné školy pro mechaniky. Tato škola se v roce 1941 mění v diferencovanou a rozšiřuje se o oddělení pro elektromechaniky. Studium bylo tříleté a vysvědčení nahrazovalo výuční list. Ve školním roce 1940/41 byl otevřen první ročník zemské vyšší průmyslové školy strojnické. Tato škola byla čtyřletá a studium bylo zakončeno maturitou. Konec války přinesl řadu významných změn. Podle nového školského zákona byly všechny školy zestátněny. A tak i Zemská průmyslová škola v Kutné Hoře přestala být zemskou a její název se mění na Vyšší průmyslovou školu v Kutné Hoře. Současně byla od školy odloučena připojená učňovská škola (dříve Pokračovací živnostenská odborná škola) a přeměněna na samostatnou Základní odbornou školu. V roce 1946 byla Mistrovská škola pro elektrotechniku slabých proudů a mechaniku přeměněna na mistrovskou školu mechanickou, která byla v roce 1950 zase zrušena. Významným předělem v dějinách školy byl školní rok 1951/52, kdy byla vedle čtyřleté Průmyslové školy strojnické zřízena i čtyřletá Průmyslová škola elektrotechnická. Postupně se vyučovaly obory Energetika, Vysokofrekvenční elektrotechnika, Sdělovací technika a Měřicí a řídící technika. Historickým rokem se stává opět školní rok 1966/67. V tomto školním roce se přestává přijímat do prvního ročníku oboru Strojírenství a v roce 1969 dochází ke zrušení průmyslové školy strojnické a škola se mění na průmyslovou školu elektrotechnickou. Vyšší odborné studium bylo na naší škole zahájeno v září 1992, současně se středoškolským oborem Zařízení silnoproudé elektrotechniky a jeho zaměřením Elektroenergetika. Ten byl později přejmenován na Silnoproudá elektrotechnika a v roce 2005 ho škola zrušila. V devadesátých letech dvacátého století, v dikci porevolučních společenských změn, vzniká v České republice mnoho nových podniků a stávající restrukturalizují svá vedení.  V tomto duchu škola zavádí nový obor Management elektrotechniky, který je v nabídce deset let, až do roku 2006, kdy odmaturovala poslední třída tohoto ekonomicky zaměřeného oboru. Na přelomu tisíciletí na škole dominují počítačové technologie, které se stávají nedílnou součástí oboru Elektrotechnika a jeho zaměření Automatizační techniky, Sdělovací techniky a Počítačových systémů. Ve školním roce 2007/08 škola otevírá obor pro počítačové specialisty, nesoucí název Informační technologie. V následujících letech probíhají v několika po sobě jdoucích vlnách kompletní rekonstrukce částí budovy, které postupně přetváří a modernizují suterén, půdní prostory a celý dílenský komplex.

1870

Počátky školy sahají do roku 1870, kdy Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila Průmyslovou školu pokračovací

1870

1885

V roce 1885 převzalo správu školy Město Kutná Hora

1894

Město Kutná Hora zakládá Všeobecnou školu řemeslnickou

1894

1902 / 03

Škola přešla ze správy města do správy zemské a vzniká Královská česká řemeslnická škola v Kutné Hoře

1908 / 09

Ke škole byla připojena Pokračovací odborná škola pro učně, později Všeobecná živnostenská škola pokračovací

1908 / 09

1914 / 15

Ve škole se neučilo, byla zde umístěna nemocnice

1920

Zřízení Odborné školy pro zpracování kovu a dřeva

1920

1922 / 23

Zřízením Mistrovské školy strojnické se mění název školy na Zemskou průmyslovou školu v Kutné Hoře

1924 - 28

Stavba nové školní budovy podle projektu Ing. arch. Rudolfa Ryšána

1924 - 28

1928

Budova školy propůjčena pro pořádání Všeobecné krajinské výstavby

1930

Zahájení vyučování v nové budově

1930

1930 / 31

Otevření Mistrovské školy pro elektroniku slabých proudů a mechaniku

1937 / 38

Otevření prvního ročníku odborné školy pro mechaniky, která byla v roce 1941 rozšířena o oddělení pro elektromechaniky

1937 / 38

1940 / 41

Otevření prvního ročníku Vyšší průmyslové školy strojnické (studium zakončeno maturitou)

1945

Zestátnění školy a změna názvu na Vyšší průmyslovou školu v Kutné Hoře

1945

1946

Mistrovská škola pro elektroniku slabých proudů a mechaniku byla přeměněna na mistrovskou školu mechanickou

1951 / 52

K čtyřleté průmyslové škole strojní byla zřízena čtyřletá průmyslová škola elektrotechnická – Elektroenergetika

1951 / 52

1952 / 53

Otevřen první ročník pro elektroniku slabých proudů – obor Vysokofrekvenční elektrotechnika

1953 / 54

Zrušení mistrovských škol strojnické a elektrotechnické

1953 / 54

1954 / 55

Přeměna vyšší průmyslové školy strojnické na obor Provoz tepelně energických zařízení tepelných podniků a vyšší průmyslová škola na obor Energetika a elektronické zařízení průmyslových podniků

1956 / 57

Obor Provoz tepelně energických zařízení tepelných podniků a místo něho zřízen obor Strojírenská technologie a obor Energetika a elektronické zařízení průmyslových podniků

1956 / 57

1957 / 58

Obor Vysokofrekvenční elektrotechnika je přejmenován na Sdělovací elektrotechnika

1961 / 62

Zřízení nového oboru Měřící a řídící technika

1961 / 62

1962 / 63

Zřízení oboru Slévárenství, na který se přijímalo pouze tři roky

1964 / 65

Druhý ročník oboru Slévárenství byl přeložen do Čáslavi a místo něho přešel z Čáslavi do Kutné Hory obor Elektrické stroje a přístroje

1964 / 65

1966 / 67

Ruší se průmyslová škola strojnická a Průmyslová škola v Kutné Hoře se mění na Průmyslovou školu elektrotechnickou

1969 / 70

Tři obory denního studia: Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Sdělovací a radioelektronická zařízení, Měřící a automatizační technika

1969 / 70

1979 / 80

Zrušení oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky, nové studijní obory: Elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě, Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě

1983 / 84

Zrušení oboru Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě a je zaveden nový obor Elektrická trakce v dopravě se zaměřením Technika a provoz kolejových vozidel

1983 / 84

1984 / 85

Nové studijní obory: Automatizační technika, Elektronická a sdělovací zařízení a Elektrická trakce v dopravě

1986 / 87

Zrušení oboru Elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě

1986 / 87

1989

Odmaturovala poslední třída dálkového oboru Automatizační technika

1992 / 93

Otevřeno vyšší technické studium oboru Automatizační technika, zřízen nový obor Zařízení silnoproudé elektrotechniky se zaměřením Elektroenergetika

1992 / 93

1993 / 94

Rozšíření nabídky studijních oborů o obor Slaboproudá elektrotechnika se zaměřením Elektronické počítačové systémy a Sdělovací technika

1994

Přestavba původního parovodního systému topení na teplovodní spojená s výměnou rozvodů a plynové kotelny

1994

1994 / 95

Zřízení státní jazykové školy a rozšíření nabídky studijních oborů o obor Management elektrotechniky

1995 / 96

Zřízení nového oboru Elektrotechnika se zaměřením Automatizační technika a Elektroenergetika

1995 / 96

1997 / 98

Zavedena zaměření oboru Elektrotechnika: Automatizační technika, Elektronické počítačové systémy, Sdělovací technika a Elektroenergetika

1999 - 2001

Kompletní obnova fasády školní budovy

1999 - 2001

2000 / 01

Odmaturovala poslední třída změření Elektroenergetika a zaměření Elektronické počítačové systémy bylo přejmenováno na Počítačové systémy

2002

Rekonstrukce suterénu školy

2002

2002 / 03

Zaměření Elektroenergetika bylo nahrazeno zaměřením Silnoproudá elektrotechnika

2004 / 05

Odmaturovala poslední třída oboru Management elektrotechniky

2004 / 05

2005 / 06

Odmaturovala poslední třída oboru Silnoproudá elektrotechnika

2007 / 08

Zřízení nového oboru Informační technologie

2007 / 08

2008

Vybudování venkovního hřiště s umělou trávou

2009 / 2010

Vybudování televizního studia, multimediální učebny, laboratoří automatizační techniky a učebny informačních technologií

2009 / 2010

2017 / 19

Kompletní přestavba přízemí dílen; vznik nových laboratoří zabezpečovací techniky, inteligentního domu a konstrukční montáže; modernizace laboratoří automatizační techniky, operačních systémů a dílny ručního obrábění

2019

Nová kotelna

2019

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us