PROJEKTY

1

Vzdělávání na SPŠ Kutná Hora

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013003

Celkové náklady projektu: 1 475 362 Kč

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Cílem projektu je rozvoj školy v těchto oblastech:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
 • zřízení a realizování aktivit koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového poradce
 • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • tandemová výuka na SŠ
 • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • projektový den mimo školu
 • komunitně osvětová setkávání

Na projekt je poskytována podpora od EU

Logolink IROP
2

Implementace krajských akčních plánů II

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_19_078
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Celkové náklady projektu: 319 073 468,14 Kč

Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023

Projekt IKAP II se zaměřuje na podporu odborností a kompetencí pedagogických pracovníků formou pestré škály vzdělávacích a rozvojových aktivit (semináře, síťování, workshopy, koučování atd.). Důraz je kladen na zvyšování kvality výuky a její modernizaci, profesionální práci pedagogů s různorodou charakterovou a intelektuální škálou studentů, schopnost propojovat různé obory a znalosti do provázaných vědomostních celků.

Projekt IKAP II reflektuje klíčová témata vytyčená Krajským akčním plánem s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji:

 • rozvoj gramotnosti (matematické, čtenářské, jazykové, digitální, finanční)
 • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 • rozvoj kariérového poradenství
 • podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 • podpora škol a školských zařízení v rámci tzv. Šablon

Na realizaci těchto aktivit se podílí 43 partnerů s finančním příspěvkem a dalších 14 spolupracujících partnerů.

Naše škola je jedním z páteřních partnerů – leaderů projektu.

Logolink IROP
Logolink IROP
Logolink IROP
3

Rozvoj pedagogů na VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005026
Celkové náklady projektu: 1 171 405 Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Cílem projektu je rozvoj školy v těchto oblastech:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin
 • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ na inkluzi – DVPP v rozsahu 8, 24 hodin
 • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
 • stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • tandemová výuka na SŠ
 • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora VOŠ
 • vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 24 a 80 hodin
Logolink IROP
4

SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen

Program: Integrovaný regionální operační program
Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002504
Celkové náklady projektu: 19 316 093 Kč
Doba realizace projektu: 15. 9. 2017 – 16. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků modernizací dílen a odborných laboratoří, které bude vést ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích a k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Dalším cílem je zvýšení zájmu žáků základních škol o technické vzdělání tím, že v části modernizovaných dílen bude kroužek elektroniky pro žáky základních škol. Předposledním cílem je vybudování bezbariérovosti rekonstruovaných prostor a tím podpoření sociální inkluze. Posledním cílem projektu je vytvoření pracovišť, která budou splňovat ergonomická kritéria pro práci a zároveň budou efektivně využitelná pro výuku moderních technologií.

Stavební část projektu zahrnuje rekonstrukci podlah, plastová okna, částečně nové elektrické rozvody a osvětlení. Zajištění bezbariérovosti rekonstruovaných prostor bude realizováno vybudováním bezbariérového WC, nerovné podlahy v chodbách dílen budou nahrazeny rovnými litými podlahami. Do všech zrekonstruovaných dílen a laboratoří pak bude zajištěn bezbariérový přístup. Projekt předpokládá na základě potřeb školy a požadavků zaměstnavatelů vytvoření nových laboratoří a dílen vybavených moderní technikou a novým nábytkem, které bude vést ke zkvalitnění výuky a tím k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Zahrnuje laboratoře: konstrukční projekt, mechatroniku a robotiku, inteligentní dům a dílny: konstrukční montáž a výroba tištěných spojů. Vybavení stávajících dílen a laboratoří novou technikou a nábytkem: laboratoř mikroprocesorové techniky a dílny: ruční obrábění, zámečnická dílna. Dovybavení novou technikou v automatizačních laboratořích L6,L7. Dalším problémem, který projekt řeší je předělání nevzhledného venkovního prostoru na odpočinkovou zónu pro žáky. Venkovní prostor bude osázen podle návrhu zahradní architektky a bude zde postavena zastřešená pergola s posezením.

Žáci ve zmodernizovaných prostorách budou moci realizovat konstrukci navržených zařízení od počítačového návrhu, přes vyleptání a osazení tištěného spoje, až po finální úpravu krytu přístroje. Pořízení nového vybavení povede ke zkvalitnění výuky automatizační techniky především v oblasti řízení tzv. Inteligentních budov s využitím prostředků informačních technologií. Nové vybavení umožní vzdálený přístup, žáci mohou vytvářet a editovat své programy také z domova. Zajímavou funkcí je také vizualizace inteligentní místnosti pomocí libovolného webového prohlížeče. Žáci tak budou vtaženi do dynamicky se rozvíjejícího světa Inteligentních budov. V rámci předmětu mechatronika budou využívány nové komponenty pro pneumatiku a elektro pneumatiku, které nahradí současné dosluhující nebo nefunkční. Komponenty tvoří ucelené výukové sady, díky kterým lze realizovat široký rozsah úloh. Robotický systém je mobilní robot určený pro výukové účely, který by měl posloužit žákům jako studijní pomůcka v oblastech, kde se informatika propojuje s reálným světem (kybernetika, robotika, automatické řízení, měřící technika apod.). Kombinovaná plastová stavebnicová sada stavebnicových systémů s elektrické pohony a senzory a možností programování umožňuje tvořit neuvěřitelné, vzrušující a podnětné robotické vynálezy. Žáci tak mají opravdu řadu možností sestavení různých aplikací. Tyto výukové systémy dají nový rozměr výuce nejen v předmětu mechatronika, ale i automatizační technika, mikroprocesorová technika a elektronika. Cílem projektu v laboratoři mikroprocesorové techniky je vytvoření pracovišť, která budou splňovat ergonomická kritéria pro práci a zároveň budou efektivně využitelná pro výuku moderních technologií v předmětech mikroprocesorová technika, operační systémy a počítačové sítě.

Image
5

Zapojení do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_020
Reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Projekt je spolufinancován ve výši: 148 801 183,04 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

Individuální systémový projekt, který běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání. Jeho hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Další informace o projektu: http://www.inkluzevpraxi.cz/o-projektu

Logolink IROP

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us