ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Ing. Treml Josef

ředitel školy

treml@vos-kh.cz
tel.: 725 420 396

PhDr. Morawská Eva

školní výchovný poradce

morawska@vos-kh.cz
tel.: 606 539 854
konzultační hodiny: středa 10:50-11:35
místnost: kabinet K5 v přízemí

Ing. Dana Landová

školní metodik prevence

landova@vos-kh.cz
tel.: 727 878 328
konzultační hodiny: středa 10:50-11:35
místnost: kabinet K8 v přízemí

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy. Ředitel školy dále zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství. Poradenské a preventivní programy odrážejí specifika školy i regionu. Služby poskytované školou jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) v regionu. K efektivitě realizace pedagogicko-psychologického poradenství na škole přispívá vytvoření vnitřního systému komunikace, na kterém se podílí ředitel školy ve spolupráci s vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovným poradcem, metodikem prevence, dále především s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

Plán poradenských služeb na škole

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • komunikovat o podpůrných opatřeních se ŠPZ
 • podpora při poskytování podpůrných opatření školou
 • sestavování a vyhodnocování PLPP
 • realizovat kariérové poradenství
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro začleňování kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce

Pracovníci školního poradenského pracoviště

 • poradenské pozice
  1. výchovný - kariérní poradce
  2. školní metodik prevence
 • pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole
  1. ředitel školy
  2. zástupci ředitele
  3. třídní učitelé
  4. ostatní učitelé

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas (IS) jeho zákonného zástupce. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí, a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče, případně je možné si s každým pracovníkem domluvit předem individuální termín. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný ve svém kabinetě, popř. je možno využít pro individuální konzultaci prostory, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Práce s osobními daty žáků a jejich zákonných zástupců při výkonu poradenské činnosti pracovníků školy se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697 týkající se ochrany osobních údajů (GDPR).