PEDAGOGICKÝ SBOR

Pedagogický sbor naší školy je sdružen do Předmětových komisí podle předmětů, které vyučují a pro které mají aprobaci.

Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím plánem a učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod. Členové předmětové komise také společně připravují maturitní témata, individuální plány žáků, různé soutěže, exkurze, praxe a aktivity žáků nad rámec pravidelné výuky včetně personálního zajištění. Dále díky spolupráci s výchovnou poradkyní mohou vznikat efektivní podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami a dětmi nadanými. Také volí vhodné učebnice a studijní materiály. Dávají návrhy pro rozvoj školy a využívání stávajících specializovaných učeben.

Předmětové komise spolupracují nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů. Každá předmětová komise má svého vedoucího, který pravidelně svolává členy komise na schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Závěry z těchto schůzek jsou předávané vedení školy.

Jazykové vzdělávání

Emailová adresa zaměstnance je ve formátu prijmeni@vos-kh.cz, bez háčků a čárek.
Pevný telefon je +420 327 588 8(Linka)

  Místnost Linka Telefon
Vedoucí předmětové komise
Morawská Eva, PhDr.
 
K5
 
33

606539854
Šuhajová Magdalena, Mgr. K16 30 727878306
Krulišová Aneta, Mgr. K15 46  
Šimková Jitka, Mgr. K15 46 727878330
Sedláčková Lenka, Mgr. K22 43